ข้าวนึ่ง หมายถึง ข้าวเจ้าที่ผ่านกระบวนการทำข้าวนึ่งและขัดเอารำออกแล้ว ข้าวนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทข้าวของคนไทยที่แปรรูปมาจากเมล็ดข้าวของข้าวกล้องและข้าวขาว ที่ต้องมีปริมาณแป้งอมิโลส (amylose) ประกอบอยู่ด้วยมากกว่า 25% ซึ่งอมิโลส เป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่เกิดจากการรวมตัวของกลูโคสจำนวนมากต่อกันเป็นแนวยาว (linear chain) โดยที่ในเมล็ดข้าวเจ้าจะมีส่วนประกอบของแป้งอมิโลส ประมาณ 20-30%

ข้าวนึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวขาว แต่ประเทศไทยส่งออกข้าวนึ่งสู่ตลาดโลกมากกว่านำมา บริโภคภายในประเทศ ประโยชน์ของการทำข้าวนึ่งทำให้ข้าวมีคุณภาพการสีดีขึ้น ทำให้ข้าวหักน้อยลงเมื่อนำไปสี และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเมื่อนำไปบริโภค