ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่
ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่
ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่
ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่
ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่
ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

" การเกษตรแบบอินทรีย์ มาตรฐานดีบริการสาธารณะ นำธรรมมะมาปฏิบัติ
พัฒนาการศึกษา ชาวประชาสุขภาพดี มีวิถีแบบพอเพียง "

เกี่ยวกับชุมชน

ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน พื้นฐานการใช้ชีวิตของคนที่ตั้งอยู่บนวิถีเกษตรกรรมยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ทุกหย่อมหญ้า แต่คุณค่าที่แท้จริงท่ามกลางความเขียวชอุ่มนั้นอยู่ที่ความตั้งใจในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักษาคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ และนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการเกษตรมาใช้เพิ่มผลผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งใช้ประเพณีวัฒนธรรมที่สนุกสนานและงดงามมาสร้างให้เกิดความกลมเกลียวในชุมชน

วารสารดอทไทย

ประเพณีแข่งขันเรือยาว

หากกล่าวถึงอำเภอพิมายคนส่วนใหญ่คงนึกถึงอำเภอขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีสถานที่สำคัญคือปราสาทหินพิมายที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แต่ขณะเดียวกันอำเภอใหญ่แห่งนี้ยังมีชุมชนหนึ่งซึ่งกำลังสร้างสรรค์วิถีชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง เพื่อความสุขอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของคนในชุมชนอย่างแท้จริง

ชุมชนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน พื้นฐานการใช้ชีวิตของคนที่ตั้งอยู่บนวิถีเกษตรกรรมยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ทุกหย่อมหญ้า แต่คุณค่าที่แท้จริงท่ามกลางความเขียวชอุ่มนั้นอยู่ที่ความตั้งใจในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักษาคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการเกษตรมาใช้เพิ่มผลผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งใช้ประเพณีวัฒนธรรมที่สนุกสนานและงดงามมาสร้างให้เกิดความกลมเกลียวในชุมชน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านเตย ตำบลกระเบื้องใหญ่ ด้วยพื้นฐานอาชีพทำนาของคนในชุมชน ซึ่งในสมัยก่อนนอกจากจะอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาลแล้ว ยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่เป็นจำนวนมากทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านเตยพิมายจึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน โดยฟื้นฟูการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งปัจจุบันนอกจากปุ๋ยอินทรีย์แล้ว ศูนย์ฯ แห่งนี้ยังส่งเสริมให้ชุมชนทำการเกษตรแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ ตั้งกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์สำหรับสมาชิกและสำหรับจำหน่าย ตั้งโรงสีข้าวชุมชน รับซื้อข้าวจากสมาชิก และสีข้าวสารเพื่อจำหน่าย คืนผลกำไรให้กับสมาชิกกลุ่ม แล้วยังตั้งกลุ่มอาชีพเสริมต่างๆ ให้คนท้องถิ่นมีรายได้ตลอดทั้งปี จัดหาวิทยากรมาอบรมและบรรยายเพิ่มความรู้ให้กับสมาชิก ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริง

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์และ กลุ่มเลี้ยงไส้เดือน บ้านเตยพิมาย

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สะพานรักบ้านเตย

ตั้งอยู่บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านเตย หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นสะพานไม้ไผ่ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านเตย มีลักษณะทอดตัวเป็นทางยาวประมาณ 300 เมตร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่แวะเวียนที่นี่จะสนุกไปกับการถ่ายรูป ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งข้าวเขียวขจีอย่างสวยงาม

ข้าวจากบ้านโนนกระสัง

แต่ละหมู่บ้านในตำบลกระเบื้องใหญ่ล้วนมีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อที่แวะเข้าไปเมื่อไรก็น่าซื้อหาไปหมด สำหรับหมู่ที่ 6 บ้านโนนกระสัง ข้าวทุ่งสัมฤทธิ์ ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังและรู้กันดีว่าเป็นข้าวคุณภาพเยี่ยมที่ปลูกบนพื้นที่นามีลำห้วยไหลผ่าน ดินในทุ่งสัมฤทธิ์จึงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง แต่นอกจากคุณสมบัติของดินแล้วข้าวของบ้านโนนกระสังยังอยู่ภายใต้การผลิตที่ถูกต้อง ตั้งแต่พื้นที่การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว จนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภคข้าวหอมมะลิหอมกรุ่น ข้าวไรซ์เบอรี่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ข้าวหอมมะลิแดงที่ช่วยบำรุงเลือด และข้าวอินทรีย์ไร้สารพิษ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ล้ำค่าที่ปลูกขึ้นจากผืนดินแห่งนี้ แต่คนในชุมชนยังนำข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับชีวิตประจำวัน ได้แก่ สบู่ก้อนและสบู่เหลว ได้อย่างน่าสนใจ

อบต.กระเบื้องใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และ ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2538 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 112 ตอนพิเศษ 6ง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538 ซึ่งตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 71.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 44,750 ไร่

เว็บไซต์ www.krabuangyai.go.th

วิสัยทัศน์ อบต.กระเบื้องใหญ่

"เป็นองค์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง รู้รักษาคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"